สำนักงานให้เช่ากับการตัดสินใจพัฒนาเพื่อขายหรือเพื่อเช่า

ในการพัฒนาโครงการสำนักงานของผู้ประกอบการต้องตัดสินใจว่าจะพัฒนาแล้วขยายออกไปหรือเพื่อให้เช่า ซึ่งการพัฒนาแล้วแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆและขายเป็นอาคารชุดสำนักงานโดยผู้พัฒนาอาจจะเข้ามาดูแลบริหารอาคารหลังการขายหรือให้ผู้ซื้อดำเนินการหาผู้ดูแลอาคารผ่านนิติบุคคลอาคารชุดก็ได้

การพัฒนาแล้วขายออปไป ผู้พัฒนาได้รายได้ทันที คืนทุนเร็ว ไม่ต้องผูกพันในการบริหารจัดการในระยะยาว เหมาะกับผู้ประกอบการที่ไม่เชียวชาญในการบริหารอาคารหลังการขายหรือไม่คิดจะพัฒนาธุรกิจอาคารหลังการขายหรือไม่คิดจะพัฒนาธุรกิจอาคารสำนักงานต่อเนื่อง แต่การพัฒนาแล้วขายนั้น ในระยะยาวการจัดการภายในอาคารค่อนข้างทำได้ลำบาก เนื่องจากมีหลายเจ้าของ ต้องใช้มติที่ประชุมเจ้าของร่วม เมื่ออาคารเก่าต้องปรับปรุงก็จะทำได้ยากกว่าอาคารเช่าที่เจ้าของอาคารเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจชัดเจน ลูกค้าที่นิยมซื้อสำนักงานในอาคารที่ขายขาด ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ซื้อที่ต้องการลงทุนซื้อไว้ให้เช่ารวม ทั้งเจ้าของบริษัทที่ซื้อไว้ให้บริษัทที่ตนบริหารเช่าเพื่อต้องการผลตอบแทนระยะยาว

ส่วนสำนักงานให้เช่านั้น ผู้พัฒนาจะได้รายได้หลักในรูปค่าเช่าที่คืนทุนช้าแต่เป็นรายได้แน่นอน สามารถปรับราคาค่าเช่าให้สอดคล้องกับราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ การปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เมื่ออายุอาคารมากขึ้นก็ทำได้ง่าย ปกติแล้วผู้เช่าอาคารที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นิยมเช่ามากกว่าสำนักงานที่เป็นอาคารชุดเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการลดหรือขยายพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานในอนาคต

นอกจากการพัฒนาเพื่อขายหรือเพื่อเช่าแล้ว ยังมีการพัฒนาอาคารสำนักงานให้ผู้เช่าระยะยาวเพื่อให้ออกแบบอาคารได้ตรงกับความต้องการของผู้เช่า เช่น อาคารสำนักงานของบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย ที่ให้บริษัท แกรนด์คาแนล จำกัด(มหาชน) ทำการพัฒนาให้แล้วทำสัญญาเช่าระยะยาวกับทางบริษัทแบบเช่าทั้งอาคาร